DANH MỤC SẢN PHẨM
CLICK ĐỂ SO SÁNH SẢN PHẨM
    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    Tel : 0933.886.119
 sales@kingpro.vn
              Chi tiết sản phẩm
(Phóng lớn)
  Phần mềm Kế Toán
   
  Mô tả sản phẩm

Những điểm nổi bật:
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng khác, người dùng có thể tự định nghĩa
 Hỗ trợ đa dữ liệu: một chương trình có thể xử dụng cho nhiều công ty, chi nhánh, văn phòng và tổng hợp số liệu của nhiều nơi.
 Giao dịch đa tiền tệ
 Quản lý dữ liệu và báo cáo liên năm: không cần tách số liệu theo năm, số liệu có thể lũy kế nhiều năm.
 Quản lý số chứng từ phát sinh linh động chặt chẽ bằng Công tơ tự động: người dùng có thể tự định nghĩa công tơ để tự động tăng số chứng từ tự động theo quy tắc, đặc biệt mỗi chứng từ có thể được sử dụng nhiều công tơ đồng thời
 Tất cả các danh mục đều cho phép người sử dụng copy trực tiếp từ excel
 Kết xuất dữ liệu ra nhiều định dạng: tất cả các báo cáo, bảng kê đều có tính năng đưa số liệu ra các định dạng như: excel, word, pdf, rich text,…
 Xử lý các yêu cầu đặc thù về kiểm soát lô và hạn dùng
 Hàng hóa đa đơn vị tính quy đổi dễ dàng.
 Danh mục đa thuộc tính động, nhóm đa cấp động, hỗ trợ hoàn toàn Unicode.
 Định khoản độc lập với nghiệp vụ, nhân viên lập chứng từ không cần định khoản ngay khi làm chứng từ, dễ dàng phân quyền cho từng chức năng.
  Xử lý công nợ bằng phương pháp phân bổ, cho phép phân bổ mọi khoản thu tiền, trả hàng, chiết khấu, điều chỉnh công nợ… vào các công nợ khách hàng. Tương tự cho công nợ nhà cung cấp. Có đầy đủ các báo cáo công nợ tổng và chi tiết, in ra biên bản đối chiếu công nợ cho từng khách hàng
      Các nghiệp vụ ký gửi hàng, xuất hàng mẫu, mượn hàng, đổi hàng, chuyển công nợ, cấn trừ công nợ từ khách hàng qua nhà cung cấp, khách hàng qua khách hàng.
      Hỗ trợ bán hàng, xuất kho bằng mã vạch.
      Hỗ trợ định khoản tự động theo loại chứng từ hoặc định khoản chi tiết trên từng nghiệp vụ
      Tiện ích nhập số liệu và tìm kiếm số liệu nhanh chóng
      Tự lập quy tắc nhảy mã số cho mọi nghiệp vụ và danh mục, mỗi nghiệp vụ cho phép lập nhiều mã theo từng nhân viên sử dụng
      Khóa sổ theo từng phân hệ, ghi log file theo dõi mọi sửa đổi trên chứng từ
      Hoạt động trên mạng nội bộ không giới hạn số máy sử dụng. Phát triển trên nền .NetFrameword 2.0, cơ sở dữ liệu SQLServer 2005.
Các phân hệ nghiệp vụ::
 

1.Phân hệ hệ thống
Quản lý số liệu
•          Backup dữ liệu: hỗ trợ backup dữ liệu tự động
•          Import/Export dữ liệu: copy dữ liệu từ excel, xuất ra excel
•          Khóa dữ liệu: khóa dữ liệu theo từng nghiệp vụ, chứng từ
Quản lý người dụng
•          Tạo tài khoản người sử dụng: không giới hạn sô người sử dụng
•          Phân quyền sử dụng: phân quyền theo phân hệ, theo màn hình, theo chức năng, chi tiết theo thông tin,….
•          Theo dõi nhật ký sử dụng: nhật ký truy cập chương trình, chỉnh sửa, xóa dữ liệu, so sánh được số liệu trước khi chỉnh sửa và xóa so với số liệu mới.
Thiết lập ngôn ngữ sử dụng
•          Chọn ngôn ngữ giao diện: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Khác
•          Định nghĩa ngôn ngữ sử dụng: người dụng tự định nghĩa được ngôn ngữ sử dụng, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ sử dụng.
Quản lý hệ thống danh mục dùng chung:
•          Danh mục tài khoản: cho phép mở tiểu khoản chi tiết.
•          Danh mục tiền tệ: hỗ trợ đa tiền tệ giao dịch, tỉ giá quy đổi
•          Danh mục đối tượng: danh mục nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp
•          Danh mục nhóm đối tượng: nhóm khách hàng, nhà cung cấp, cho phép mở nhiều cấp độ nhóm.
•          Danh mục hàng hóa: đầy đủ các thông tin về hàng hóa
•          Danh mục phân nhóm hàng hóa: cho phép mở nhiều cấp độ nhóm hàng hóa.
•          Danh mục đơn vị tính: hỗ trợ đa đơn vị tính có hệ số quy đổi giữa các đơn vị tính.
•          Danh mục loại chứng từ: cho phép định nghĩa loại chứng từ, khai báo định khoản tự động theo loại chứng từ.
•          Và các danh mục khác
2.Phân hệ tổng hợp
•          Phiếu kế toán: cho phép hạch toán nhiều nợ, nhiều có
•          Lập bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ
•          Lập bút toán phân bổ tự động
•          Báo cáo số sách kế toán
3.Phân hệ tiền mặt, tiền gởi, tiền vay
•          Phiếu chi: hỗ trợ nhiều loại chi (chi trả công nợ theo hóa đơn, theo số dư côngnợ, chi mua hàng hóa dịch vụ bằng tiền mặt,…), cho phép chi cho hiều đối tượng, nhiều loại tiền.
•          Phiếu thu tiền mặt: tương tự phiếu chi
•          Giấy báo có
•          Giấy báo nợ
•          Quản lý khế ước vay: khế ước có lãi suất cố định hoặc lãi suất thay đổi
•          Sổ nhật ký chi tiền
•          Số nhật ký thu tiền
•          Sổ phụ ngân hàng
•          Báo cáo tình hình các khế ước vay
•          Báo cáo lãi vay
•          ….
4.Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả
•          Hóa đơn mua hàng: cho phép hạch toán hàng hóa, chi phí, thuế trên cùng một hóa đơn.
•          Hóa đơn nhập chi phí: trường hợp chi phí mua hàng tách riêng, cho phép chọn hóa đơn mua hàng trước đó để phân bổ chi phí mua hàng. Tự động kết xuất hóa đơn qua bảng kê thuế đầu vào.
•          Hóa đơn nhập khẩu: cho phép hạch toán chi tiết hàng hóa, chi phí, thuế trên cùng hóa đơn, hỗ trợ thuế tiêu thụ đặc biệt. Tự động kết xuất hóa đơn qua bảng kê thuế đầu vào.
•          Hóa đơn hàng trả lại nhà cung cấp: hỗ trợ lấy số liệu tự động tự hóa đơn mua để làm hóa đơn xuất trả.
•          Quản lý hợp đồng mua hàng: theo dõi hợp đồng mua hàng, các hóa đơn nhận hàng, số lượng còn lại.
•          Báo cáo mua hàng: báo cáo theo nhiều tiêu chí
•          Báo cáo công nợ: công ngợ theo nhà cung cấp, theo hóa đơn, phân tích theo tuổi nợ
•          Báo cáo chi trả tiền hàng, đối chiếu công nợ.
 
 
5.Phân hệ kế toán bán hàng công nợ phải thu
•          Hóa đơn xuất bán hàng: cho phép làm phiếu xuất kho từ hóa đơn
•          Hóa đơn xuất bán dịch vụ
•          Hóa đơn nhận hàng trả lại: hỗ trợ lấy số liệu tự động từ hóa đơn bán hàng để làm hóa đơn nhập hàng trả, hỗ trợ tách các chi phí bán hàng ra khỏi chi phí bán hàng khi nhập hàng bán trả lại
•          Quản lý hơp đồng bán hàng: theo dõi các hợp đồng, các hóa đơn xuất hàng cho hợp đồng, số lượng chưa thực hiện
•          Phiếu điều chỉnh công nợ khách hàng
•          Báo cáo bán hàng: theo nhiều tiêu chí
•          Báo cáo công nợ phải thu: tổng hợp, chi tiết theo hóa đơn, phân tích tuổi nợ
•          Báo cáo về hợp đồng
 
 
6.Kế toán hàng tồn kho
•          Phiếu nhập kho
•          Phiếu xuất kho
•          Phiếu xuất nhập điều chuyển
•          Tính giá vốn, áp giá vốn vào các phiếu xuất
•          Báo cáo nhập kho
•          Báo cáo xuất kho
•          Báo cáo tồn kho: theo kho, theo hàng hóa, theo lot, theo hạn sử dụng
•          Báo cáo tổng hợp nhật xuất tồn
•          Báo cáo hàng chậm luân chuyển
•          Báo các hàng hóa cận date
•          Báo các hàng hết date
 
 
7.Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ

•          Quản lý danh mục tài sản
•          Khai báo phương pháp khấu hao: hỗ trợ tất cả các phương pháp khấu hao
•          Điều chỉnh giá trị tài sản
•          Điều chuyển tài sản
•          Theo dõi khấu hao tài sản
•          Thẻ tài sản
•          Báo cáo khấu hao
•          Báo cáo phân bổ
 
 
8.Kế toán giá thành
•          Giá thành theo vụ việc, dự án: tập hợp chi phí, tính giá thành theo vụ việc, xác định kết quả kinh doanh theo vụ việc.
•          Giá thành sản xuất liên tục: theo định mức (BOM)
•          Giá thành theo công đoạn: hỗ trợ các đặc thù như nhận gia công, xuất đi gia công, tái chế.
•          Các bảng kê: xuất hàng vật tư, nhập thành phẩm, chi phí, phân bổ chi phí.
•          Báo cáo giá thành tổng hợp
•          Báo cáo giá thành đơn vị
•          Báo cáo giá thành theo yếu tố: chi phi chung, chi phí lương, chi phí nguyên vật liệu chính.
9.Kế toán tiền lương
•          Khai báo công thức tính lương: lương sản phẩm, lương hành chánh,…
•          Theo dõi tạm ứng
•          Theo dõi các khoản thu chi thưởng phạt
•          Tính lương
•          Phiếu lương
•          Bảng tổng hợp tiền lương
•          Các báo cáo bảo hiểm xã hội
•          Bảng kê thuế thu nhập cá nhân
•          Kết chuyển bảng lương qua kế toán tổng hợp
 
 10.Báo cáo thuế
 
•          Cập nhật hóa đơn đầu vào
•          Cập nhật hóa đơn đầu ra
•          Bảng kê hóa đơn đầu vào, đầu ra theo thông tư của Bộ tài chính (TT60)
 
 
11.Báo cáo tài chính
•          Bảng cân đối phát sinh tài khoản: tự động dò các tài khoản có số dư không hợp lệ
•          Bảng cân đối kế toán: tự động dò dữ liệu
•          Báo cáo dòng tiền: trực tiếp, gián tiếp.
•          Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
 
 
12.Báo cáo quản trị
•          Báo cáo phân tích chi phí: theo loại phí, mục phí, phòng ban
•          Báo cáo phân tích doanh số bán hàng: theo nhóm hàng, theo mặt hàng, khách hàng, theo khu vực,….
•          Báo cáo lãi gộp bán hàng
•          Phân tích tỷ suất lợi nhuận theo: mặt hàng, khách hàng
•          Báo cáo phân tích mua hàng

SẢN PHẨM HOT
TIN TỨC
Công ty KingPro chính thức là nhà phân phối các sản phẩm của Datamax (USA) tại Việt Nam
Công ty KingPro chính thức là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của MARSON (Taiwan) tại Việt Nam
Công ty KingPro đưa vào sử dụng thêm tên miền mới www.kingpro.vn
Công ty KingPro chính thức là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của tập đoàn Custom (Italy) tại Việt Nam
Công ty KingPro chính thức là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của OTEK (Taiwan) tại Việt Nam
Công ty KingPro chính thức là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của Dataprint (Taiwan) tại Việt Nam .
Công ty KingPro chính thức là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của MAKEN (China) tại Việt Nam
Thông Tin Mã Vạch
   THỐNG KÊ
Đang truy cập: 18
Tổng lượt truy cập: 1533292